Zamknij menu mobilne

Praca, praca, praca – rozwiń swój potencjał

logotypy fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Okres realizacji projektu:

01.04.2022-30.06.2023

Obszar realizacji projektu

województwa: dolnośląskie, lubuskie

Cel projektu:

zwiększenie do 30.06.2023 roku poziomu i jakości zatrudnienia przez 100 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby poprzez realizację programu indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
Projekt na każdym jego etapie realizowany będzie z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 lat, należące do jednej z poniższych grup:
● osoby z niepełnosprawnościami (54 K, 36 M), w tym 70 osób bez zatrudnienia i 20 osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę jak i na umowę cywilno-prawną),
● osoby bierne zawodowo z powodu choroby pozostające bez zatrudnienia – 10 osób (6K, 4 M).
Rodzaj niepełnosprawności czy choroby, wiek, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i inne cechy szczególne nie mają znaczenia w kontekście zaplanowanego wsparcia, które to zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
Minimum 40% uczestników projektu będzie pochodziło z obszarów wiejskich lub
Minimum 30% uczestników projektu będzie osobami należącymi do grupy OzN posiadające stopień umiarkowany lub znaczny, lub sprzeżoną niepelnosparwnosć – takie dostaną dodatkowe punkty w procesie rekrutacji (30 punktów). Weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego.
Dodatkowe kryterium premiujące na etapie rekrutacji w przypadku Kobiet (10 punktów).

Osoba z niepełnosprawnością:

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020).

Osoba bierna zawodowo z powodu choroby:

Za osoby bierne zawodowo z powodu choroby uznaje się osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przebywały na zwolnieniu lekarskim lub poza zatrudnieniem (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby) przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
WAŻNE!!! Do projektu nie mogą przystąpić osoby, które uczestniczą już w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w którym korzystają ze wsparcia bezzwrotnego. Tak długo jak uczestnik innego projektu aktywizacji zawodowej nie zakończył w nim udziału, nie może skorzystać z udziału w niniejszym projekcie.

Uczestnik projektu zyska możliwość korzystania z naszej NASZEGO doświadczenia i wiedzy naszych doradców. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania przedstawiający predyspozycje oraz możliwe ścieżki kariery uczestnika.

WSPARCIE DLA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NIEPRACUJĄCYCH

Etap I

  1. Spotkanie z doradcą i określenie predyspozycji i potrzeb uczestnika oraz wyznaczenie możliwych do realizacji celów w ramach opracowanego INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) – opracowanie wspólnie z Uczestnikiem przez Doradcę zawodowego/Trenera pracy
  2. Wsparcie uczestnika zgodnie z wskazaniami IPD min. 2 dodatkowymi formami wsparcia aktywizacyjnego
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania ścieżki zawodowej
  • pośrednictwo pracy – pomoc w zakresie szukania ofert dostosowanych do potrzeb i oczekiwań oraz wsparcie w procesie rekrutacyjnym
  • udział w szkoleniach i warsztatach dopasowanych do potrzeb Uczestnika, dzięki którym pozyska kwalifikacje lub kompetencje
  • staż do 3 miesięcy – doradca zawodowy może skierować uczestnika na staż trwający 3 miesięce

Etap II

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia w formie umowy o pracę na ½ etatu na min. 1 miesiąc (lub ¼ etatu w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, lub znacznej) lub założeniu własnej działalności gospodarczej.

Etap III

Stworzenie warunków umożliwiających utrzymanie zatrudnienia przez okres min. 3 miesięcy.
Na tym etapie uczestnik otrzyma pomoc w adaptacji do nowego środowiska oraz przystosowaniu do wykonywania powierzonych mu zadań.
W trakcie zatrudnienia wsparcie TRENERA PRACY – zatrudnienie wspomagane

JAKIE WSPARCIE DLA OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRACUJACYCH ZAINTERESOWANYCH POPRAWA SWOJEJ OBECNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY?

Etap I
Kontakt z doradcą zawodowym/trenerem pracy w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Określenie celów i możliwych alternatywnych ścieżek kariery, propozycje działań mających za zadanie poprawę obecnej sytuacji
Wsparcie na podstawie wyznaczonego Indywidualnego Planu Działania — każdy uczestnik zostanie objęty min. 2 formami wsparcia takie jak np. poradnictwo planowania kariery, pośrednictwo pracy, szkolenia i inne formy „szyte na miarę” niezbędne do poprawy sytuacji i potrzeb Uczestnika
Etap II
Poprawa warunków uczestnika na rynku pracy — np. stabilizacja zatrudnienia, zwiększenie etatu, zmiana stanowiska.
Etap III
Utrzymanie nowej sytuacji uczestnika na rynku pracy przez co najmniej 3 miesiące i wypracowanie długotrwałej zmiany sytuacji
Do programu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Z pomocy mogą skorzystać osoby niezatrudnione które chcą rozpocząć proces aktywizacji zawodowej i wejścia na otwarty rynek pracy oraz osoby aktywne zawodowo, które chcą poprawić swoją sytuację. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całkowitym zaburzeniem rozwojowym zaliczoną do lekkiego stopnia niepełnosprawności będą stanowić nie mniej niż 30% wszystkich uczestników.
Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać i wypełnić znajdujące się poniżej dokumenty, a następnie odesłać je do Fundacji Eudajmonia biuro@eudajmonia.pl

AKTUALNOŚCI
UWAGA NABÓR DO PROJEKTU DO 30 MAJA 2023!
NAPISZ: biuro@eudajmonia.pl
W TEMACIE WPISUJAC „ 1.5 PROJEKT praca” – SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

____________________________________________________________________

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego na rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
Projekt: „PRACA, PRACA, PRACA – ROZWIŃ SWÓJ POTENCJAŁ”
Dofinansowanie ze środków UE:
1 235 814,50 zł
Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego:
230 505,50 zł
Całkowita wartość projektu: 1 466 320,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Pliki do pobrania

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.