Zamknij menu mobilne

Deklaracja dostępności Fundacja Eudajmonia

Fundacja Eudajmonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Eudajmonia.

 • Data publikacji strony internetowej:2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe opisy alternatywne
 • Zbyt mały kontrast przy niektórych elementach strony.
 • Niektóre nagrania filmowe nie mają napisów i audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Filip Rodzik.
 • E-mail: f.rodzik@eudajmonia.pl
 • Telefon: (076) 753 91 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Eudajmonia
 • Adres: Fundacja Eudajmonia
  ul. Borówkowa 5a
  59-101 Polkowice
 • E-mail: biuro@eudajmonia.pl
 • Telefon: (076) 753 91 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro fundacji umiejscowione jest na parterze bez stopni. Przy wejściu znajduje się próg, który ma nieco powyżej 2cm i nie jest oznakowany. W biurze znajduje się toaleta, do której osoba na wózku może wjechać, ale nie ma ona dodatkowych udogodnień.

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.