Zamknij menu mobilne

Symulacje niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Symulacje niepełnosprawności” w ramach programów promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych realizowanych w placówkach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie sfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Data rozpoczęcia: 15.03.2023

Data zakończenia: 14.12.2023

Cel zadania:

Zasadniczym celem zadania publicznego jest organizacja w przedszkolach i szkołach działań profilaktyczno- edukacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia fizycznego i psychicznego oraz profilaktykę zachowań destrukcyjnych związanych z eksperymentowaniem z używkami, uzależnieniami i zachowaniami agresywnymi.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez innowacyjne warsztaty – symulacje niepełnosprawności dla grup dzieci i młodzieży dostosowane do wieku odbiorców, budujące empatię i zrozumienie wobec osób z niepełnosprawnością, jednocześnie uświadamiające związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zachowaniami ryzykownymi a konsekwencjami zdrowotnymi (w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego), behawioralnymi i społecznymi.

Miejsce realizacji zadania:

Zaplanowano realizację warsztatów – symulacji niepełnosprawności dla 16 grup z minimum 9 placówek z Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Warsztaty odbędą się w przedszkolach i szkołach chętnych do udziału w projekcie. W przypadku braku dostępności architektonicznej szkoły zainteresowanej realizacją warsztatów, zajęcia zostaną przeniesione w miejsce dostępne.

Grupa docelowa:

Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek promujących zdrowie z Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Będą to zarówno dzieci przedszkolne jak i dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i/lub średnich. Ze względu na zróżnicowany wiek odbiorców zaplanowano dwa typy warsztatów. Warsztaty 3-godzinne realizowane dla grup przedszkolnych (6 spotkań) i warsztaty 6-godzinne dla dzieci starszych uczęszczających do szkół (10 spotkań). Sposób realizacji warsztatów zostanie dostosowany do wieku odbiorców.

Symulacje niepełnosprawności będą podstawą realizacji warsztatów w obu grupach. W trakcie symulacji dzieci i młodzież będą doświadczać rożnych niepełnosprawności z wykorzystaniem m.in:

  • symulatorów wad wzroku (wąskie pole widzenia, niedowidzenie połowicze, odklejona siatkówka, retinopatia, widzenie tunelowe itp.),
  • symulatora starości,
  • białej laski z którą poruszają się osoby niewidome,
  • różnych typów wózków którymi poruszają się osoby z utratą mobilności,
  • symulatora wady słuchu.

Dzieci i młodzież doświadczą barier jakie na co dzień spotykają osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie doświadczeń poruszane będą także zagadnienia funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w kryzysie psychicznym, osób w spektrum autyzmu. Uczniowie starszych klas będą mogli także doświadczyć symulacji tych niepełnosprawności. Zajęcia będą miały charakter interaktywny, polegający na wykonywaniu zadań symulujących niepełnosprawność. To doświadczenie staje się okazją do ożywionych dyskusji na temat szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, bezpiecznych zachowań w przestrzeni publicznej i domowej, użytkowania sprzętu w zgodzie z przeznaczeniem, kontrolowania własnych emocji, zdrowego odżywiania się i wdrażania codziennej aktywności fizycznej. Jednocześnie możliwość spotkania osób z niepełnosprawnościami podczas warsztatów będzie sprzyjało budowaniu postaw prospołecznych związanych z pomaganiem oraz kształtowało siłę psychiczną i odwagę w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

Wartością dodaną warsztatów będzie zwiększenie empatii wobec osób ze szczególnymi potrzebami, uzyskanie wiedzy nt. zróżnicowania środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz trudności, z jakimi borykają się w codziennym funkcjonowaniu, rozwinięcie umiejętności współpracy z osobami mającymi trudności w przemieszczaniu się (osoby niewidome, z niepełnosprawnością narządów ruchu) i komunikowaniu się (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niesłyszące i słabosłyszące), rozwinięcie postawy otwartości na różnorodne potrzeby innych osób i aktywności we wspólnym pokonywaniu barier.

Wszelkie działania realizowane w projekcie będą spełniały wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do projektu zostanie zaangażowany specjalista ds. dostępności- wolontariusz, który będzie czuwał nad dostępną realizacją wszystkich zadań na każdym etapie projektu.

Administracyjne i inne miejsce realizacji zadania publicznego:

ul. Tadeusza Kościuszki 80a, 50-441 Wrocław

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania proszę kierować do Natalii Puławskiej, mail: n.pulawska@eudajmonia.pl, tel. 785624628

Zadanie publiczne wspófinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

Pliki do pobrania

plakat

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.