Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kluby Aktywności i Rozwoju – Legnica i Przemków

Belka z logotypami

Aktualizacja z dnia 30.12.2020 r.

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie: „Kluby Aktywności i Rozwoju – Legnica i Przemków” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren:

 • powiatu polkowickiego,
 • powiatu legnickiego,
 • miasta Legnica.

Grupą docelową jest 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn) z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) z terenów wyżej wymienionych powiatów, które są:

 • bierne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej),
 • w tym wywodzące się z obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • wielokrotnie wykluczone,
 • korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Wsparciem zostaną również objęte osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla uczestników projektu)

Projekt zakłada  funkcjonowanie dwóch klubów aktywności i rozwoju w Legnicy oraz w Przemkowie i okolicach.

Klub Aktywności i Rozwoju - Przemków:

I edycja – VIII.2019 – VII.2020
II edycja – VIII.2020 – VII.2021

Zajęcia w ramach  Klubu Aktywności i Rozwoju - Przemków odbywać się będą w Szklarkach ul. Ceglana 2  koło Przemkowa.

Klub Aktywności i Rozwoju – Legnica:

I edycja – XI.2019 – X.2020
II edycja – XI.2020 – X.2021

 Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Legnica odbywać się będą w Legnicy przy ulicy Drzymały 8.

W klubach zlokalizowanych w Legnicy i Przemkowie prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni:

 1. rehabilitacyjno-terapeutycznej, której celem będzie poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności, zmniejszenie dyskomfortu. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu o zajęcia fizyczne usprawniające, a także grupową terapię w formie: muzykoterapii, arteterapii, ćwiczeń relaksacyjnych/oddechowych, elementów dramy.
 2. aktywności społecznej, której celem będzie rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności i dojrzałości psychospołecznej. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu  o innowacyjny model Trenera Aktywności skoncentrowany na rozwoju, utrwalaniu i testowaniu w procesie aktywizacji. społecznej gł. kompetencji: intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych.
 3. aktywności zawodowej, której celem będzie zwiększenie gotowości zatrudnieniowej i przybliżenie do realiów współczesnego rynku pracy. Pracownia będzie funkcjonowała w oparciu  o innowacyjny model Zatrudnienie Wspomagane skoncentrowany na wsparciu aktywizacji zawodowej przy udziale trenera pracy zorientowanego na przygotowaniu uczestników do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Zajęcia uzupełniane będą próbkami pracy, wizytami u pracodawców, symulacjami rozmów rekrutacyjnych.

Kluby funkcjonują od pon-pt, średnio po 6 godzin dziennie.

W ramach projektu będzie można skorzystać również z  :

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia trenera pracy,
 • wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością,
 • szkolenia zawodowego,
 • możliwości odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia,
 • terapia psychospołeczna.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie obejmujące realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Rekrutacja:

Klub Aktywności - Przemków: I edycja – 15.06.2019r. – 02.09.2019r. – 20 osób, II edycja – 29.06.2020 r.– 20.08.2020r. – 20 osób

Klub Aktywności – Legnica: I edycja – 15.09.2019r. – 10.10.2019r. – 20 osób, II edycja – 15.09.2020r. – 10.10.2020r. – 20 osób

W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby osób w terminach wskazanych powyżej Beneficjent przeprowadzi rekrutację dodatkową, która zakończy się w momencie wyczerpania liczby miejsc. 

OBECNIE TRWA REKRUTACJA DODATKOWA DO OBYDWU KLUBÓW, KTÓRA ZAKOŃCZY SIĘ W MOMENCIE WYCZERPANIA LICZBY MIEJSC.

Dokumenty do pobrania  dla kandydatów do projektu:

Formularz rekrutacyjny KAiRLiP - od 01.01.2021.doc

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KAiRLiP - aktualizacja z 12.2020.doc

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby!

W przypadku Klubu Aktywności i Rozwoju – Legnica  (dla mieszkańców powiatu legnickiego i miasta Legnica) dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Legnicy przy ul. Michała Drzymały 8 (od poniedziałku do piątku od godziny 09.00 –15.00) lub drogą pocztową.

W przypadku  Klubu Aktywności i Rozwoju – Przemków (dla mieszkańców powiatu polkowickiego) można składać osobiście w Biurze Projektu (przy ul. Borówkowej 5A, 59-101 Polkowice, od poniedziałku do piątku od godziny 09.00 –15.00) lub drogą pocztową.

Nr projektu : RPDS.09.01.01-02-0079/18

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie  9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu: 2 806 479,78 zł

Kwota dofinansowania: 2 661 737,76 zł

Powrót do: Działania

Partnerzy