Zamknij menu mobilne

Response – zalecenia polityczne i podręcznik TAR

Rekomendacje polityczne

Projekt RESPONSE publikuje zalecenia polityczne dotyczące zwalczania przemocy ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawności w Unii Europejskiej.
W ramach projektu RESPONSE, wspólnego wysiłku na rzecz zwalczania przemocy ze względu na płeć (GBV) wobec kobiet z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej (UE), opublikowano zbiór politycznych rekomendacji. Zalecenia te, opracowane na podstawie
szeroko zakrojonych badań, konsultacji i doświadczeń zebranych w ramach projektu, mają na celu pomóc decydentom na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym w tworzeniu ram, które skutecznie zapobiegają i przeciwdziałają przemocy ze względu na płeć, jednocześnie chroniąc prawa, bezpieczeństwo i dobrostan kobiet z niepełnosprawnościami.

Projekt RESPONSE, który podjął temat kwestii GBV wobec kobiet z niepełnosprawnościami, rzuca światło na wyzwania stojące przed tą grupą. Rekomendacje polityczne przedstawione w projekcie RESPONSE dotyczą:

  • kluczowych obszarów działania, w tym opracowanie usług uwzględniających płeć, które są dostępne, integracyjne i reagują na potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami doświadczających GBV.
  • wspierania współpracy między agencyjnej i współpracy między dostawcami usług, organizacjami zajmującymi się prawami osób z niepełnosprawnościami, organami ścigania i sektorami sądownictwa.
  • zapewnienia kompleksowych programów szkoleniowych dla profesjonalistów w celu zwiększenia ich wiedzy i zrozumienia GBV wobec kobiet z niepełnosprawnościami.
  • promowania gromadzenia danych na temat GBV wobec kobiet z niepełnosprawnościami w celu lepszego zrozumienia jej rozpowszechnienia, charakteru i wpływu.
  • umożliwienie kobietom z niepełnosprawnościami udziału w opracowywaniu, wdrażaniu i
    ocenie polityk, programów i usług związanych z GBV.

Zalecenia te podkreślają pilność i znaczenie sprostania intersekcjonalnym wyzwaniom, przed którymi stoją kobiety z niepełnosprawnościami w dostępie do usług wsparcia, wymiaru sprawiedliwości i ochrony. Osiągnięcie tego celu wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, silnego przywództwa ze strony państw członkowskich i instytucji europejskich oraz partnerstwa wielu zainteresowanych stron w celu stworzenia integracyjnego środowiska, które wzmocni pozycję kobiet z niepełnosprawnościami.
Projekt RESPONSE wzywa europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych decydentów do priorytetowego traktowania wdrażania tych rekomendacji, aby przyczynić się do realizacji edukacji włączającej i elastycznych usług wsparcia w całej Europie. Więcej informacji na temat projektu RESPONSE i jego zaleceń można znaleźć na stronie RESPONSE – EASPD.

Podręcznik szkoleń i podnoszenia świadomości ( TAR) jest już dostępny!

Partnerzy projektu RESPONSE – z dumą ogłaszamy, że osiągnęliśmy kluczowy kamień milowy w walce z przemocą ze względu na płeć (GBV) wobec kobiet z niepełnosprawnościami: oficjalną publikację naszego szkoleń i podnoszenia świadomości (TAR). Finansowany z programu Erasmus+ projekt RESPONSE zgromadził interesariuszy z całej Europy, aby stawić czoła tej pilnej kwestii, jaką jest przemoc ze względu na płeć.
Podręcznik TAR ma na celu budowanie potencjału i wspieranie współpracy między różnymi sektorami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy między
sektorem związanym z niepełnosprawnością a sektorem praw ofiar i odwrotnie, tworząc wspólną przestrzeń do nauki i działania. Podręcznik TAR dostępny jest w języku angielskim, francuskim, węgierskim, litewskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim.

TAR zawiera:

  • dogłębną analizę wyzwań stojących przed kobiet z niepełnosprawnościami, w tym dyskryminacji krzyżowej i barier w dostępie do usług sądowych i wsparcia.
  • moduły szkoleniowe przeznaczone dla 3 różnych grup docelowych: kobiet z niepełnosprawnościami, dostawców usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • praktyczne narzędzia i informacje mające na celu zwiększenie świadomości, identyfikację przypadków przemocy i wzmocnienie pozycji kobiet z niepełnosprawnościami, aby mogły bronić swoich praw.

Wydanie tego podręcznika stanowi znaczący krok w kierunku osiągnięcia multidyscyplinarnej reakcji na przemoc ze względu na płeć wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Poprzez wspieranie współpracy zainteresowanych stron i poprawę integracji usług, projekt
RESPONSE ma na celu poprawę jakości życia kobiet z niepełnosprawnościami i ich sieci wsparcia. Podręcznik TAR posłużył również jako podstawa masowego otwartego kursu online (MOOC) w języku angielskim, rozszerzając jego zasięg na szerszą publiczność. Więcej informacji na temat projektu RESPONSE i podręcznika TAR można znaleźć na stronie RESPONSE – EASPD.

RESPONSE PR

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.