Zamknij menu mobilne

Zatrudnienie wspomagane 5.0- 3 edycja

logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • zamieszkują na terenie jednego z dwóch województw: dolnośląskiego lub lubuskiego,
 • osoby w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) i nie pracują,
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną; całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres realizacji:

Zapraszamy do trzeciej edycji. W okresie 01.04.2024 r. -31.03.2025 r. w projekcie planuje się objąć aktywizacją zawodową 72 osoby z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cały okres trwania projektu: 01.04.2022 r. -31.03.2025 r.

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie i lubuskie

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy.
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
 6. Możliwość korzystania z asystenta lub tłumacza języka migowego.

Rekrutacja:

Pierwszy etap rekrutacji planowany jest do 30.06.2024 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe:

Partnerem projektu jest: „Skorpion Polkowice” ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:

Jagienka Mindur

j.mindur@eudajmonia.pl

600 912 804

 

Pliki do pobrania:

 

 

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.