Zamknij menu mobilne

Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia

Projekt „Warto wiedzieć – kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych Fundacji Eudajmonia” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 kierowany do pracowników Fundacji Eudajmonia w obszarze rozwoju instytucjonalnego oraz wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz społeczności lokalnych w tym osób z niepełnosprawnościami jako interwencja na duże zapotrzebowanie usług poradniczych w obszarze dostępności i poradnictwa obywatelskiego.

Czas trwania projektu: 12.2022-11.2023,

Obszar: Dolny Śląsk

Cel projektu:
Celem Projektu jest wzmocnienie pozycji Fundacji jako lidera w zakresie usług poradniczych dotyczących: dostępności dóbr i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz działań self- adwokackich. Cel osiągnięty będzie poprzez rozwój instytucjonalny (uruchomienie Centrum Edukacyjno-Treningowego, szkolenia kadr poradnictwa wzmacniające ich potencjał, rozwój działalności fundraisingowej) oraz intensyfikację usług poradniczych na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska i działania upowszechniające te usługi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:

 • zespołu ekspertów Fundacji Eudajmonia świadczącego usługi poradnictwa w zakresie prawnym (dostępność) i obywatelskim (selfadwokatura)/w zakresie rozwoju instytucjonalnego;
 • mieszkanek/mieszkańców Dolnego Śląska potrzebujących wsparcia poradniczego w zakresie wytycznych i stosowania prawa dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wsparcia poradniczego w zakresie ruchu samorzeczniczego/w zakresie usług poradniczych;
 • przedstawicieli NGO z Dolnego Śląska, które świadczą wsparcie poradnicze dla osób z niepełnosprawnościami, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy, zacieśnianiem współpracy i wymianą doświadczeń w zakresie usług poradniczych i działań upowszechniających wiedzę o dostępności i selfadwokaturze.

Kierunki i zakres działań w ramach projektu:
Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
W ramach priorytetu:

 • Przeprowadzone będą prac modernizacyjnych w lokalu (Centrum Edukacyjno- Treningowego)
 • Zrealizowane będą szkolenia dla kadr Fundacji Eudajmonia podnoszące kompetencje językowe oraz trenerskie
 • Zaangażowany będzie fundraiser w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój organizacji.

Priorytet 2: Wsparcie realizacji usług poradniczych
W ramach priorytetu proponujemy szerokie poradnictwo specjalistów w zakresie:
1. Prawnych regulacji i praktycznych zastosowań w obszarze zapewniania dostępności.
2. Poradnictwa obywatelskiego (ochrona praw, działania samorzecznicze, rozwój działań selfadwokackich przy NGO).

Indywidualne i grupowe poradnictwo w zakresie dostępności:
Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Czy ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy Twojej organizacji.
 • Jak radzić sobie z zapewnieniem dostępności w Twojej organizacji i skąd pozyskiwać środki.
 • Jak zapewnić dostępność realizując zlecone zadanie publiczne.
 • Jak stworzyć wydarzenie dostępne dla wszystkich zapewniając możliwość udziału wszystkim odbiorcom także osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Co zrobić aby zapewnić dostępność architektoniczną w swojej organizacji.
 • Jak przeprowadzić audyt dostępności w swojej organizacji.
 • Czy strona internetowa Twojej organizacji jest dostępna cyfrowo.
 • Jak tworzyć dokumenty w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.
 • Jak zapewnić dostępną informację.

Indywidualne i grupowe poradnictwo obywatelskie:

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jakie masz szczególne prawa jako osoba z niepełnosprawnością i z czego te prawa wynikają.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych np. w Urzędzie. Z jakiego wsparcia korzystać.
 • Jakie usługi/ świadczenia przysługują Ci jako osobie z niepełnosprawnością (także dla
 • osób z Ukrainy).
 • Jakiego wsparcia mogą udzielić Ci organizacje pozarządowe.
 • Jak złożyć wniosek skargowy na brak zapewniania dostępności.
 • Jak znaleźć zatrudnienie ze wsparciem trenera pracy.
 • Jak prowadzić grupy samorzecznicze.

Proponujemy spotkania z naszymi ekspertami w tym osobami z niepełnosprawnościami zarówno indywidualne jak i grupowe.
Priorytet 3 : Edukacja – upowszechnienie – integracja
W ramach priorytetu przewiduje się realizację spotkań w regionie z przedstawicielami organizacji poradniczych, w tym zwłaszcza branżowych. Podstawowym celem spotkań będzie zacieśnienie współpracy realizatorów usług poradniczych dla osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku, wymiana doświadczeń oraz wypracowywanie metod edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych umożliwiających wdrażanie wiedzy o wymogach dostępnościowych i realizacji działań selfadwokackich.
Spotkania sieciujące będą równolegle przyczynkiem do refleksji nad zagadnieniami kluczowymi dla rozwoju usług poradniczych na Dolnym Śląsku, które zostaną podjęte i zaprezentowane szczegółowo w trakcie Konwentu OzN, który realizowany będzie po raz kolejny na przełomie października i listopada 2023 r.

Kontakt:
Jeśli chcesz brać udział w projekcie, skorzystać z poradnictwa prawnego w zakresie dostępności i/lub selfadwokatury zgłoś się poprzez formularz online.Zakres i temat poradnictwa możesz dodatkowo określić w formularzu . Odpowiemy na każde zgłoszenie i umówimy się na spotkanie.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz szczególne potrzeby zgłoś je w formularzu. Wszelkie pytania możesz zadać kontaktując się telefonicznie (także sms) lub mailowo z koordynatorem: Ewelina Puławska, tel. 510 169 986e.pulawska@eudajmonia.pl

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.