Zamknij menu mobilne

Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie

flaga i godło Polski

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie realizowane w Partnerstwie
Fundacja Oczami Brata – Lider projektu
Fundacja Eudajmonia – Partner projektu

Tytuł Projektu

„Samodzielne mieszkanie szansą na niezależne życie”

Wartość dofinansowania

2 911 156,00

Cel projektu

Głównym celem projektu jest kontynuacja prowadzenia dwóch mieszkań treningowych przez które zapewniony zostanie trening samodzielności dla 110 osób z niepełnosprawnościami (55 osób województwo śląskie, 55 osób województwo dolnośląskie) podczas 3 miesięcznych turnusów mieszkaniowych dla 5 osób z niepełnosprawnością (łącznie: 11 turnusów x 5 osób realizowanych w każdym z województw).
Działanie ma na celu zniwelowanie zjawiska uzależnienia osób niepełnosprawnych od rodziców/opiekunów, poprzez naukę prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu jest prowadzenie mieszkania treningowego (w formie turnusów) w którym codziennie swój trening samodzielności odbywać będzie (w każdym turnusie) 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi. Mieszkanie funkcjonować będzie 7 dni w tygodniu (bez świąt) całodobowo.

Rekrutacja:

Rekrutacja składa się z dwóch równoległych procesów:

I. Promocja projektu mająca na celu rozpowszechnienie informacji o planowanych działaniach i naborze do projektu, m.in. poprzez:
– organizowanie spotkań promocyjno-informacyjnych m.in. w instyt. pomocy i integr. społ. (OPS, PCPR, NGO),
– zamieszczenie informacji o projekcie (w tym formularza zgłoszeniowego (FZ) na stronie www i w mediach społecznościowych Lidera i Partnera,
– przesłanie informacji o projekcie (w tym FZ) do odbiorców wsparcia i odbiorców dotychczasowych działań na rzecz OzN prowadzonych przez Lidera i Partnera – skorzystanie z wew. baz danych– networking lokalny.

II. Przyjmowanie i weryfikacja kandydatów będą obejmowały następujące etapy:
1. Kandydat chcący wziąć udział w projekcie wypełnia Formularz Zgłoszeniowy do projektu. Zgłoszenia mogą być dostarczone za pośrednictwem poczty lub osobiście.
2. Lider i Partner weryfikują otrzymane zgłoszenia pod kątem formalnym(a – posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego, b – zam. na obszarze woj. objętych projektem).
3. Zatrudniony pracownik przeprowadza Diagnozę potrzeb (DP) OzN (DP zawiera informacje na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej OzN określające poziom jej funkcjonowania i samodzielności oraz informacje na temat poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej. Diagnoza potrzeb musi być podpisana przez OzN wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Na tej podstawie ustalone zostaną potrzeby kandydata, poziom motywacji do zmiany oraz zaproponowane adekwatne do potrzeb formy wsparcia.
4. Zebrane Diagnozy są weryfikowane pod katem możliwości objęcia kandydata wsparciem. W sytuacji wątpliwości co do zasadności wsparcia przed ostateczną decyzją będzie możliwość zasięgnąć opinii specjalisty na temat danej osoby z niepełnosprawnościami.
(np. psychiatra, neurolog). Decyzja uwarunkowana jest analizą sytuacji kandydata i zasadnością objęcia wsparciem w ramach usługi.
5. W przypadku pozytywnej decyzji z uczestnikiem zostaje ustalony termin wsparcia i opracowanie przy jego udziale Indywidualnego Planu Działania oraz wypełniona ewentualna dodatkowa dokumentacja.
6. W przypadku negatywnej decyzji realizator informuje o niej kandydata. Ostatecznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń, przy uwzględnieniu osób z grup preferowanych.

Formy wsparcia:

– Trening mieszkaniowy (dzienny) w mieszkaniu w Przemkowie
– Trening nocny wraz z porą nocną w mieszkaniu w Przemkowie

Harmonogram wsparcia:

1.03.2023 r. – 30.03.2023 r. – Rekrutacja uczestników
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja 11 turnusów mieszkaniowych w mieszkaniu w Częstochowie (woj. śląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja wsparcia psychologicznego w Częstochowie (woj. śląskie)
1.07.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja 11 turnusów mieszkaniowych w mieszkaniu w Polkowicach (woj. dolnośląskie)
1.07.2023 r. – 31.01.2026 r. – Realizacja wsparcia psychologicznego w Polkowicach (woj. dolnośląskie)
1.04.2023 r. – 31.01.2026 r. – Koordynacja i ewaluacja zadania

Obszar realizacji

Partnera – Fundacja Eudajmonia: Województwo dolnośląskie – powiat polkowicki

Okres realizacji

01.07.2023 – 31.01.2026

Kto może wziąć udział

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną /zaburzenia psychiczne zamieszkujące województwo dolnośląskie zależne od swoich rodziców/opiekunów, niesamodzielne, które wykazują chęć podjęcia treningu mieszkaniowego w celu nabycia kompetencji i samozaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Biuro projektu:

Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5a
59-101 Polkowice

Koordynator projektu ze strony Partnera

Marzena Szewczyk
m.szewczyk@eudajmonia.pl
504 026 340
Małgorzata Karlak-Kąca – koordynator mieszkania
m.karlak-kaca@eudajmonia.pl
728 896 620

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy    

logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.