Zamknij menu mobilne

Świadczenie pielęgnacyjne – nowe zasady

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy regulujące przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Bez zmian:

  1. świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które sprawują opiekę nad  osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia,

  2. do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nowe zapisy:

  1. rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać następującym opiekunom: matce, ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

  2. możliwość  łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie można łączyć aktywność zawodową bez żadnych ograniczeń z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Nie będzie już ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie będą otrzymywać też opiekunowie, którzy mają własną emeryturę, rentę lub inne świadczenie emerytalno-rentowe.

  3. podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana  o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Warunek to złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego. Od stycznia 2024 świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 2988 zł (podstawowa kwota).

Składanie wniosków:

  1. od 1 stycznia 2024 r.

  2. tradycyjnie na formularzach papierowych lub przez portal Emp@tia.

  3. osoby które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne (przyznane im zgodnie z aktualnymi przepisami) mogą otrzymać świadczenie na nowych zasadach po złożeniu nowego wniosku wraz z oświadczeniem o rezygnacji ze „starego” świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki: w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki

Strona została zaktualizowana i dostosowana w ramach projektu Regionalna Akademia Selfadokwatury - Nic o nas bez nas- projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.