Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU – „WŁASNA FIRMA-TO SIĘ OPŁACA!”.

Opublikowano: 2016-11-03

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Pierwszy termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

14  LISTOPADA 2016 r. – 10 GRUDNIA 2016 r.

Dokumenty do pobrania:  www.wlasnafirma-eudaj.pl

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w Biurze Projektu Fundacji Eudajmonia: ulica Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Liczy się data wpływu. Osoby z niepełnosprawnością, ( nieaktywne zawodowo, bezrobotne) do Formularza rekrutacyjnego powinny załączyć:

a)        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

b)        ważne zaświadczenie poświadczające status osoby bezrobotnej wydane przez Powiatowy Urząd Pracy nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego;

lub

c)        oświadczenie potwierdzające status osoby nieaktywnej zawodowo.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu  – „ Własna firma – to się opłaca!” . W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.
Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej. Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: - dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.


Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e indywidualnie.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników/czek projektu stanowiących grupę docelową:

- powyżej 30 r.ż.[1] pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo) osoby niepełnosprawne,

- z obszaru/powiatu/ów legnickiego ziemskiego, polkowickiego, jaworskiego, złotoryjskiego, górowskiego (tzn. które uczą się, pracują lub zamieszkują na  wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

- pozostałe osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 r. ż, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, spełniające definicję osoby niepełnosprawnej ,

- zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy listę rezerwową.[1] Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Galeria

Zdjęcie: RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO  PROJEKTU –  „WŁASNA FIRMA-TO SIĘ OPŁACA!”.

Powrót do: Aktualności

Partnerzy