Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT - Pośrednik pracy

Opublikowano: 2016-02-15

Fundacja Eudajmonia partner projektu „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Nr projektu POWR.01.02.02-02-0123/15

poszukuje pośredników pracy do realizacji pośrednictwa (6 h/os.) dla osób młodych do 24 lat należących do grupy młodzieży NEET – uczestników projektu.

Termin obowiązywania zapytania: 22.02.2016 r.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 78 osób w tym 47 kobiet :

 • w wieku 15-24(z wyłączeniem grup dla Poddziałania1.3.1 POWER)
 • zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa dolnośląskiego
 • niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET).    

W szczególności na poziomie rekrutacji preferowane będą osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące na obszarach wiejskich, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowane w PUP oraz osoby bez doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego przydatnych na lokalnym rynku oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 78 niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-24(młodzież NEET), zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego w okresie do 28.02.2018 

W ramach działań projektowych przewidziano indywidualizację wsparcia poprzez zastosowanie następujących form wsparcia:

 • każdy z UP zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, z którym podczas indywidualnych spotkań wypracuje IPD. Realizacja IPD będzie stale monitorowana;
 • w przypadku zidentyfikowani w ramach IPD potrzeby uzupełnienia edukacji formalnej i/lub kompetencji i kwalifikacji zawodowych każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze wsparcia edukacyjno/szkoleniowego;
 • w przypadku zidentyfikowani w ramach IPD potrzeby nabycia doświadczenia zawodowego 58 uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze staży/praktyk zawodowych;
 • każdy uczestników w zakresie zdiagnozowanym w jego IPD będzie mógł skorzystać z takich aktywizacyjnych form wsparcia jak: wsparcie psychologiczne, coaching, mentoring;
 • uczestnicy projektu (za wyjątkiem osób, które skorzystają z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) będą mogli skorzystać w kompleksowego i indywidulanego pośrednictwa pracy;
 • 20 uczestników projektu z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej otrzyma wsparcie szkoleniowe/dotacje/wsparcie pomostowe.

 

 1. Czas trwania projektu: 01.01.2016 r. – 28.02.2018 r.
 2. Okres udzielania wsparcia:  01.05.2016 r. - 31.12.2016 r.

Powrót do: Aktualności

Partnerzy