Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim

 

Fundacja Eudajmonia wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide z Poznania (lider projektu) - od kwietnia 2017 r. do marca 2019 r. realizują projekt pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności 50 Instytucji Monitorowanych (IM)  w województwie wielkopolskim – do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do marca 2019 r.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności  na zasadach równości z innymi obywatelami. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 roku, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania jej zapisów. Przewidziane działania mają bardzo duże znaczenie w zakresie zapewnienia realizacji najistotniejszego celu polityki wsparcia osób  z niepełnosprawnościami, jakim jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

W trakcie dwuletniej współpracy z instytucjami z Wielkopolski (na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim), ustalimy te obszary przestrzeni życia publicznego, które wymagają dostosowania lub wprowadzenia zmian, w zakresie praw osób z niepełnosprawnością zagwarantowanych w Konwencji ONZ.

Opracowane w wyniku realizacji projektu - analizy stanu zastanego oraz rekomendacje dla instytucji - będą istotnym źródłem informacji, zbiorem reguł, które pozwolą na ich wykorzystanie w przyszłości, być może jeszcze w trakcie realizacji projektu przez instytucje biorące udział w niniejszym projekcie. Będą stanowiły rzetelne uzasadnienie dla podejmowanych działań na rzecz zniwelowania różnic w traktowaniu niepełnosprawnych i pełnosprawnych obywateli.

Wiedza na temat praw osób niepełnosprawnych wciąż jest wybiórcza i skupiona na stereotypowym postrzeganiu. Niewielki odsetek ludzi zna postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu – w sposób pośredni – nastąpi zwiększenie wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami. Także wśród pracowników, organizacji pozarządowych działających na terenie funkcjonowania instytucji. Jak również pozwoli na większe zaangażowanie samych osób niepełnosprawnych, skupionych i aktywnych w ramach różnych organizacji na rzecz swojego środowiska.

Przeprowadzenie przeglądu przez inne podmioty na terenie pozostałych 15 województw naszego kraju jak również zaplanowany monitoring centralny stworzy prawdziwy obraz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, pokaże w jakich sferach życia społecznego i zawodowego należy dokonać zmian na obszarze całego kraju.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0049/16-00
Wartość projektu: 1 481 232,00 PLN
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Numer i nazwa działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Powrót do: Działania

Partnerzy