Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Polkowicki Klub Aktywności i Rozwoju


 

Fundacja Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają do udziału w projekcie pn. Polkowicki Klub Aktywności i Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 30 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (100% nieaktywnych zawodowo, 18 kobiet) zamieszkujących powiat polkowicki poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji ukierunkowanych na zindywidualizowaną i innowacyjną ścieżkę wsparcia do 30.09.2018 r.

Projekt przewiduje prowadzenie  środowiskowego klubu aktywności i rozwoju , poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, usługi trenera aktywności i trenera pracy, staż zawodowy, zatrudnienie, wsparcie towarzyszące w postaci asystentury funkcjonalnej i transportu specjalistycznego.

Grupą docelową jest 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego, nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń PCPR, OPS. 40% uczestników projektu tj. 12 osób (8K i 4M) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 20% UP tj. 6 osób (4K i 2M) będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 3,33% tj. 1 osoba (M) będzie stanowiła osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystkie osoby objęte wsparciem w projekcie (100% uczestników projektu) będą stanowiły osoby nieaktywne zawodowo.

Klub będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku po 4 godz. dziennie.  W klubie prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni:

 1. Rehabilitacyjno-terapeutycznej, której celem będzie poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności, zmniejszenie dyskomfortu. Pracownia funkcjonować będzie w oparciu o zajęcia fizyczne usprawniające a także grupową terapie w formie: muzykoterapii, arteterapii, ćwiczeń relaksacyjnych/oddechowych, elementów dramy.
 1. Aktywności społecznej, której celem będzie rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności i dojrzałości psychospołecznej. Pracownia funkcjonować będzie w oparciu o innowacyjny model Trenera Aktywności skoncentrowany na rozwoju, utrwalaniu i testowaniu w procesie aktywizacji społecznej głównych kompetencji: intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych.
 1. Aktywności zawodowej,  której celem będzie zwiększenie gotowości zatrudnieniowej i przybliżenie do realiów współczesnego rynku pracy. Pracownia funkcjonować będzie w oparciu o innowacyjny model Zatrudnienie Wspomagane skoncentrowany na wsparciu aktywizacji zawodowej przy udziale trenera pracy zorientowanego na przygotowaniu uczestników do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Zajęcia uzupełniane próbkami pracy, wizytami u pracodawców, symulacjami rozmów rekrutacyjnych.

W ramach projektu 25 beneficjentów projektu skorzysta z kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Ponadto  zapewnione zostanie wsparcie towarzyszące, które obejmuje udzielenie wsparcia asystenta funkcjonalnego/tłumacza j.mig./tłumacza przewodnika oraz transport specjalistyczny.

Poniżej podajemy terminy rekrutacji do projektu:

Etap 1 - 01.12.2016 – 27.01.2017
Etap 2 – 01.08.2017 – 30.09.2017

Obszarem  realizacji, projektu jest:

Subregion Legnicko - głogowski

Powiat polkowicki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Tytuł projektu: Polkowicki Klub Aktywności i Rozwoju
Okres realizacji projektu : 01.10.2016 – 30.09.2018
Całkowita wartość projektu: 775 200,00 zł

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działania 9.1.1 Aktywna integracja,

Koordynatorka projektu:

Marta Łukasik
e-mail: m.lukasik@eudajmonia.pl

RUSZA NABÓR DO KLUBU SAMOPOMOCY W RAMACH PROJEKTU „POLKOWICKI KLUB AKTYWNOŚCI I ROZWOJU”
– SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE-

 UDZIAŁ W PROJECIE JEST BEZPŁATNY 
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKLARKACH K. PRZEMKOWA,
UL. CEGLANA 2

CEL PROJEKTU: aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością

KTO MOŻE ZGŁOSIC SIĘ DO PROJEKTU: 24 osoby z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego, nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń PCPR, OPS pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności

UDZIAŁ W PROJEKCIE ROZPOCZNIE SIĘ W MAJU 2018

CO OFERUJEMY

-    możliwość udziału w zajęciach organizowanych klubu w ramach 2 pracowni:

 • aktywności społecznej
 • aktywności zawodowej,

-    indywidualne poradnictwo zawodowe,

-    indywidualne poradnictwo psychologiczne,

-    wsparcie trenera aktywności,

-     wsparcie trenera pracy,

-     wsparcie asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,

-     szkolenia zawodowe,

-     możliwość odbycia stażu zawodowego

Budynek, w którym realizowane są zajęcia w ramach projektu jest  dostępny architektonicznie,  ma wejście na poziomie 0, drzwi są szerokie. Dojazd do sal  w których odbywają się zajęcia i spotkania bez przeszkód. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - szerokie drzwi, przestrzeń manewrowa i uchwyty.

Materiały dla uczestników są dostępne w wersji elektronicznej – na stronie www, na płycie DVD, przetłumaczone na język migowy. W razie potrzeb zapewniamy sprzęt dla osób słabowidzących lub niewidomych oraz tłumacza języka migowego.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego transportu na miejsce realizacji zajęć oraz powrót do domy  oraz wsparcia asystenta funkcjonalnego.

NA CZYM TO POLEGA:

Klub funkcjonuje od poniedziałku do piątku,  średnio cztery godziny dziennie. Spotkania odbywają się w grupach, w dwóch pracowniach:

PRACOWNIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

CEL: rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności

JAK: praca w oparciu o innowacyjny model Trenera Aktywności: nauka, rozwój i utrwalanie kompetencji  intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych

PRACOWNIA  AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

CEL: zwiększenie gotowości zatrudnieniowej, przygotowanie uczestników do odnalezienia się na rynku pracy

JAK: nauka i zdobywanie umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy (m.in. tworzenie dokumentów rekrutacyjnych, symulacje rozmowy kwalifikacyjnej itp.)
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biura projektu:

Fundacja Eudajmonia 
ul. Borówkowa 5a, 
59-101 Polkowice 
z dopiskiem REKRUTACJA  KLUB SAMOPOMOCY

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w powyższej formie dopuszczamy możliwość skorzystania z innych form w celu zgłoszenia się do projektu min :

 • Telefonicznie lub sms pod numerem 728 896 620
  • Osobiście w siedzibie Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice.
  • E-mail pod adresem biuro@eudajmonia.pl

Formularze rekrutacyjna i materiały dla kandydatów na uczestników projektu dostępne są w:

 • W powiększonym druku
 • w Brajlu
 • przetłumaczony na język migowy
 • nagrane w formie audio

Możesz również umówić się na spotkanie  z przedstawicielem Fundacji, który spotka się z Toba we wskazanym przez Ciebie miejscu, celem dokończenia formalności rekrutacyjnych.

Więcej informacji pod numer telefonu 728 896 620.

Powrót do: Działania

Partnerzy