Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Usług Społecznych

 

Zachowanie trwałości w ramach projektu "POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH"

Fundacja Eudajmonia beneficjent projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych" informuje iż od dnia 01.01.2020 ma możliwość świadczenia usług asystenckich (asystent funkcjonalny lub/i trener aktywności) na terenie powiatu świdnickiego oraz usług opiekuńczych w miejscu opieki dziennej w Domu Krótkiego Pobytu w Mrowinach  w ramach utworzonych w projekcie 14 miejsc świadczenia usług społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

ul. Borówkowa 5a, Polkowice

tel. 76 753 91 39

e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Odpłatność za usługę wynosi:

  • Asystentura funkcjonalna – 25 zł/godz.;
  • Trener aktywności – 30 zł/godz.;
  • Dom Krótkiego Pobytu - 350 zł/dzień  (+ 3,5 zł za 1 km dowozu/odwozu); zapewniamy profesjonalną opiekę terapeutyczną i pełne wyżywienie; cena pobytu może ulec obniżeniu w zależności od ilości osób.

Serdecznie zapraszamy

Fundacja Eudajmonia oraz Stowarzyszenie Na Tak zapraszają do udziału w projekcie pn. Powiatowe Centrum Usług Społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym jest wzrost samodzielności 62 OzN (32K, 30M) z terenu powiatu świdnickiego oraz aktywności społecznej i zawodowej części z nich (22K i 20M) poprzez udostępnienie i upowszechnienie miejsc świadczenia usług asystenckich (9), miejsca świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, przygotowanie kadry asystenckiej (6K, 3M) oraz poprawę warunków funkcjonowania rodzin OzN objętych wsparciem (15K, 5M) w okresie 01.01.2017 r. - 31.07.2019 r.

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu świdnickiego: 42 OzN (22K, 20M) odbiorców usług asystenckich oraz minimum 20 OzN (10K, 10M) odbiorców wsparcia w formie dziennej opieki. Adresatami wsparcia jest także 9 osób (6K, 3M) przygotowywanych do świadczenia usług asystenckich. Z uwagi na specyficzne potrzeby OzN konieczne jest również włączenie w zaplanowane działania najbliższego otoczenia tych osób/rodzin, co służyć będzie zwiększeniu efektywności wsparcia (20 os., 15K, 5M – rozkład płci związany z tym, że gł. kobiety sprawują opiekę nad osobami niesamodzielnymi).

  • 5 miejsc świadczenia usług społ. wspartych w programie będzie funkcjonować po zakończeniu projektu
  • 9 os zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu
  • 6 os zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. w stosunku do których zostanie osiągnięty wymóg efektywności społeczno-zawodowej w wymiarze społecznym w rozumieniu załącznika nr 10 do regulaminu konkursu RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16
  • 3 os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. w stosunku do których zostanie osiągnięty wymóg efektywności społeczno-zawodowej w wymiarze zatrudnieniowym w rozumieniu załącznika nr 10 do regulaminu konkursu RPDS.09.02.04-IP.02-02-086/16
  • 62 os zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. zostaną objęte usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

W ramach projektu stworzyliśmy Dom Krótkiego Pobytu (DKP) w Mrowinach przy ul. Sportowej 4. W okresie od stycznia 2018 roku do lipca 2019 roku

DKP - Dom Krótkiego Pobytu zapewnia wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością z terenu powiatu świdnickiego. Wsparcie będzie udzielane przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku oraz od 8.00-16.00 w soboty. Przewiduje się, że jedna sobota w miesiącu będzie dniem wolnym od zajęć. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się udzielanie wsparcia w niedzielę oraz dni świąteczne.

Ze wsparcia realizowanego w DKP skorzystać będą mogą również niesamodzielni uczestnicy projektu korzystający już w tej chwili ze wsparcia asystenta funkcjonalnego w miarę dostępnych miejsc(minimum 10 osób).

Sposób świadczenia usług będzie uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Decyzję o rozszerzeniu wsparcia o niedzielę i dni świąteczne podejmuje Kierownik projektu.

Jakie zajęcia będą organizowane ?

Treningi : samodzielności, planowania, poruszania się po mieście/okolicy. Treningi będą realizowane przy wsparciu terapeuty, który będzie monitorował ich przebieg, instruował w odpowiedni sposób osobę, wspierał metodycznie w wykonywaniu czynności trudnych dla osoby.

Zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, czynności opiekuńcze (pracownia kulinarna, pracownia manualna, zajęcia ruchowe, muzykoterapia, relaksacja, rehabilitacja).

Oprócz standardowych proponowanych zajęć w DKP organizowane będą w miarę możliwości także zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy (w zależności od preferencji i grupy zainteresowanych), wyjścia rekreacyjne oraz kulturalne (np. spacery, zwiedzanie, kino).

Dla osób przebywających w Domu przewidziany jest także czas wolny, który będą mogły one spędzać według indywidualnych upodobań, korzystając także z całego wyposażenia Domu oraz dostępnych pomieszczeń i ogrodu.

Obszarem  realizacji, projektu jest:

Subregion Wałbrzyski,

Powiat świdnicki.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Usług Społecznych
Okres realizacji projektu : 01.01.2017 – 31.03.2019

Nr projektu: RPDS.09.02.04-02-0018/16
Całkowita wartość projektu: 2 087 274,24 zł

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Podziałanie nr 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych– ZIT AW.

W sprawach dotyczących projektu informacji udzielają

Kierownik Domu Krótkiego Pobytu w Mrowinach
Anita Denes-Ziemkiewicz
tel. 578 341 104
e-mail: a.denes@eudajmonia.pl

Kierownik Projektu
Marta Łukasik
Tel. 076 753 91 39
e-mail: m.lukasik@eudajmonia.pl

Koordynator Projektu
Ewelina Puławska
Tel. 881 476 976
e-mail: e.pulawska@eudajmonia.pl

Biuro projektu:

Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80a, Wrocław

Biuro projektu jest w pełni przystosowane do potrzeb OzN; wejście do biura jest na poziomie terenu wokół budynku, budynek jest parterowy, bez schodów i stopni wewnątrz; w biurze projektu jest dostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spotkania z kandydatami na uczestników projektu, odbywają się również w Świdnicy, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Budynek jest przystosowany do  potrzeb OzN; posiada wejście na poziomie terenu wokół budynku, wewnątrz znajduje się winda dostępna dla OzN oraz toaleta przystosowana dla OzN.

Powrót do: Działania

Partnerzy