Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sprawni w pracy (rekrutacja zakończona)

                                                 

Sprawni w pracy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”

      

 

Jaki jest główny cel projektu?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz członków ich rodzin, którzy zrezygnowali lub nie podjęli pracy zawodowej z powodu konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie osobie niepełnosprawnej pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Kim jest Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej?:

 • to Ktoś umożliwiający osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie poprzez wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności, które osoba niepełnosprawna wykonywałaby będąc całkowicie sprawna
 • to Ktoś umożliwiający osobie niepełnosprawnej niezależne, samodzielne
  i aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym
 • to Ktoś zastępujący osobie niepełnosprawnej jej dysfunkcje - AOON to oczy, uszy, usta, dłonie, stopy…

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi.

W subregionie legnicko-głogowskim projekt realizuje Fundacja Eudajmonia,
biuro projektu znajduje się na ul. Borówkowej 5A w Polkowicach.

Kto może się zgłosić?

Osoba niepełnosprawna ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nieaktywna zawodowo, która chce powrócić na rynek pracy lub zaistnieć na nim – po raz pierwszy.

Zgłoś się, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia / pomocy drugiej osoby w codziennych czynnościach;
 • masz minimum 16 lat;
 • i - przede wszystkim – jesteś osobą zmotywowaną do podjęcia zatrudnienia!

Ponadto do udziału w projekcie zapraszamy członków rodzin Osób Niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy (lub wcale nie podjęli zatrudnienia) ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Czekamy także na zgłoszenia od kandydatów na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).

Ramy czasowe projektu:

01.08.2012 r. – 31.12.2014 r. – rekrutacja ON trwa od września do grudnia 2012 roku.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie zdolności i zmniejszenie barier dostępności do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin z Dolnego Śląska (subregion legnicko - głogowski) poprzez realizację warsztatów, szkoleń, staży zawodowych i/lub udzielenie wsparcia psychologiczno-zawodowego.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie niezależnie w każdym subregionie na podstawie ankiet zgłoszeniowych a następnie rozmów rekrutacyjnych (przy udziale psychologa, doradcy zawodowego i specjalisty ds. rekrutacji i wdrożenia), z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Do etapu aktywizacji zawodowej wybranych zostanie w subregionie legnicko – głogowskim ogółem 13 osób niepełnosprawnych i 5 członków rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia.

Na każdym etapie rekrutacji tworzone będą listy rezerwowe.

Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od  1 września 2012 roku do 31 grudnia 2012. W przypadku nie zakwalifikowania wymaganej liczby osób czas naboru zostanie wydłużony.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osobiście do biura Fundacji Eudajmonia       (po uprzednim umówieniu się telefonicznym po nr tel. 884-612-184)
lub przesłać formularz zgłoszeniowy drogą pocztową na adres:

Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice.

Formularze dostępne będą w biurze projektu, wybranych instytucjach i organizacjach (Powiatowych Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej i organizacjach działających na rzecz lub skupiających osoby niepełnosprawne w subregionie legnicko-głogowskim) oraz na stronie internetowej www.eudajmonia.pl.

Kryteria rekrutacji osób niepełnosprawnych

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, spełniające następujące warunki:

a)      znajdujące się w wieku aktywności zawodowej

b)      posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

c)       zamieszkują na terenie subregionu legnicko-głogowskiego

d)     posiadające wskazanie do asystentury, wynikające z diagnozy potrzeb potencjalnego uczestnika projektu oraz rozmowy rekrutacyjnej, przeprowadzonej
z udziałem psychologa i doradcy zawodowego. Osoby te muszą wymagać przynajmniej jednego z poniższych rodzajów wsparcia:

 • w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, np. ubieraniu, rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków,
 • w utrzymaniu kontaktów społecznych oraz komunikowaniu się
  z otoczeniem podczas poruszania się w przestrzeni publicznej

Szczegółowy regulamin rekrutacji dostępny będzie na stronie www.eudajmonia.pl

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie?

 • Indywidualne podejście do Twojego problemu, które pomoże Ci zarówno
  we wzmocnieniu poczucia własnej wartości jak i w poszukiwaniu pracy.
 • Udział w zajęciach edukacyjnych i wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – dzięki jego pomocy Osoba Niepełnosprawna i członkowie jej rodziny (dotąd sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) mogą podjąć aktywność na rynku pracy.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (po 8 godzin na osobę) – którego celem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Wsparcie psychologa (8 godzin na osobę)  dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
 • Szkolenia i kursy zawodowe (z wypłacanym stypendium szkoleniowym) nadające lub podnoszące posiadane kwalifikacje, dla osób niepełnosprawnych
 • 6-miesięczne staże u pracodawców dla osób niepełnosprawnych
 • Wsparcie Trenera Pracy
 • Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników

Kontakt:

Fundacja EUDAJMONIA

Danuta Berezowska – specjalista ds. rekrutacji i wdrażania
ul. Borówkowa 5A , 59-100 Polkowice
Tel.: 884 612 184, e-mail: d.berezowska@eudajmonia.pl
www.eudajmonia.pl

 

Powrót do: Działania

Partnerzy